top of page

Biochar als veenvervanger in potgrond

interreg_Vlaanderen-Nederland_PANTONE.png
charcotec.png
Crossroads?

Crossroads2 zijn projecten binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen - Nederland.

Leer meer. 

external-link-icon-open-page_edited.png

Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in hun Crossroads-project regionaal beschikbare biomassareststromen carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw. Voor dit project ontvangt Releaf via Interreg financiële steun van de EU. 

Het potentieel van biomassa

Veel regionaal beschikbare biomassareststromen worden momenteel verwerkt tot compost. Het gaat om maaisel uit bermen en parken, afval afkomstig uit de landbouw, zoals paprika- en preiloof of hout dat vrijkomt bij onderhoud van bossen. Het gebruik van biochar gemaakt van deze reststromen als bodemverbeteraar is sterk in opkomst. Het leidt tot een betere kwaliteit van het bodemleven, minder kunstmest en een betere waterhuishouding. 

Biochar als veenvervanger

CharcoTec en Releaf willen in hun project samen tot een nieuwe ontwikkeling komen waarbij biochar wordt toegepast als vervanger van veen in substraten voor met name in de kasteelt.

Deze nieuwe toepassing stelt echter specifieke eisen aan de biochar, zoals het gehalte aan bepaalde mineralen en verontreinigingen en deeltjesgrootte. Door voor- en nabewerking van de biomassa en biochar zullen CharcoTec en Releaf de biochar aan deze eisen laten voldoen. Een belangrijke doelstelling binnen het project is om daarvoor beschikbare regionale biomassareststromen te benutten.

 

Beide bedrijven deden reeds ruime ervaring op met voorbewerking, carbonisatie en nabewerking van uiteenlopende soorten biomassa. CharcoTec uit Noord-Brabant is een koolproductiebedrijf en beschikt over een pilot-installatie om kool te produceren uit verschillende soorten biomassa.

Releaf is een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf uit Oost-Vlaanderen en specialiseert zich in verwerkingsprocessen voor de valorisatie van groene afval- of nevenstromen, zoals natuur-, berm- en parkmaaisels alsook groene nevenstromen uit de landbouw.

biochar.jpg
CO2-reductie

Door veen in potgrond te vervangen, vindt een aanzienlijke reductie van broeikasgasemissies plaats die bij de winning en transport van veen ontstaat. Veenvervanging levert namelijk een CO2-equivalente reductie op van 550-1.200 kg CO2/ton veen vervanging. De markt voor veen in België en Nederland bedraagt zo’n 4 miljoen m3 veen per jaar (1,4 miljoen ton). Bij een marktpenetratie van 10% door biochar wordt 140.000 ton veen per jaar vervangen en dus wordt ca. 125.000 ton CO2-eq emissie gereduceerd.

bottom of page